mermer-004-cif-kisilik-15×15-tek-katli-bursa-siyah